Message

ART OVER THE CITY is meant to be a symbol for the fact that we, as people, still hope, dream and strive to live and work peacefully together in the world, and that, moreover, this common dream, with all of our help, can be realised.

ART OVER THE CITY is an example, thought out by 100 artists, that proves that many ideas from many different artists really can become one, can join together and become one idea. Furthermore, this one idea can connect, mix in, and also become one with its environment.

This means that if the world in which we live is a self-contained dimension, and it can be assumed that each picture is not only a reflection of this dimension, but also, in itself, a representation of a second dimension, then the connection between both dimensions will lead to a third dimension.

Yet, if many artists with many ideas, or pictures, take part in this project, and each one of these pictures represents its own dimension, imagine how many dimensions will coincide, blend together, and create new dimensions within the so-called first dimension, our real world.

ART OVER THE CITY offers all invited and participating artists the opportunity to become voices for peaceful unity in this one world of ours, and representatives of all people.

ART OVER THE CITY is proof that all of our ideas and hopes can be realised by all of us.


Poselství

Projekt UMĚNÍ NAD MĚSTEM by měl odrážet skutečnost, že my lidé jsme se doposud nevzdali své naděje, snu a snahy žít na tomto světe společně a v míru a že tento sdílený sen můžeme společnými silami uskutečnit.

Projekt UMĚNÍ NAD MĚSTEM je příkladem, jež dokládá, že mnoho myšlenek od mnoha různých umělců se může sjednotit v myšlenku jednu. Tato jedna myšlenka je schopna se spojit, vmísit se a splynout se svým okolím.

To znamená, že je-li svět ve kterém žijeme soběstačný, lze předpokládat, že každé dílo tuto skutečnost nejenom odráží, ale rovněž se samo o sobě stává druhým rozměrem této skutečnosti. Propojení mezi prvním a druhým rozměrem vede k vzniku rozměru třetího.

Pokud se ovšem tohoto projektu zúčastní mnoho umělců s mnoha myšlenkami a podněty a každé z jejich děl představuje jiný rozměr, zkuste si představit kolik rozměrů se v jednom okamžiku sejde, vzájemně propojí a vytvoří nové rozměry jako součásti tzv. prvního rozměru, našeho reálného světa.

Projekt UMĚNÍ NAD MĚSTEM nabízí všem zúčastněným umělcům příležitost hlásat mírové souznění v tomto našem jediném světe a tím se stát mluvčím nás všech.

Projekt UMĚNÍ NAD MĚSTEM dokazuje, že všichni společně můžeme uskutečnit všechna své přání či myšlenky.


Botschaft

KUNST ÜBER DER STADT ist gedacht als ein Symbol dafür, daß ein friedvolles Zusammenleben und Zusammenarbeiten aller Menschen auf unserer einen Welt, von uns Menschen immer noch erhofft, erträumt und versucht wird, aber auch, daß dieser gemeinsame Traum, mit unser aller Hilfe, verwirklicht werden kann.

KUNST ÜBER DER STADT ist ein Zeichen, gedacht von 100 Künstlern, daß viele Ideen von vielen unterschiedlichen Künstlern doch Eins werden können, sich miteinander verbinden können, zu einer Idee werden können, und daß diese eine Idee sich wiederum verbinden, vermischen und auch Eins werden kann mit seinem Umfeld.

Das bedeutet: wenn unsere Welt, in der wir leben, eine insich geschlossene Dimension darstellt und wenn davon ausgegangen werden kann, daß jedes Bild ein Abbild von derselben ist und außerdem selbst eine zweite Dimension manifestiert, dann wird die Verbindung beider Dimensionen zu einer dritten Dimension führen.

Wenn aber nun viele Künstler mit vielen Ideen, beziehungsweise vielen Bildern, sich an diesem Projekt beteiligen und jedes dieser Bilder selbst ein eigene Dimension darstellt, wieviele Dimensionen werden dann aufeinander treffen, sich mit einander vermischen und miteinander neue Dimensionen schaffen, in der sogenannten ersten Dimension, unserer wirklichen Welt.

KUNST ÜBER DER STADT läßt alle eingeladenen und beteiligten Künstler zu Sprechern für ein friedvolles Miteinander auf dieser unserer einen Welt werden und zu Vertretern aller Menschen.

KUNST ÜBER DER STADT ist ein Beweis dafür, daß unser aller Idee und Hoffnung von uns allen verwirklicht werden kann.