A letter of support to the Art over the City-project
written by the major of Český Krumlov
JUDr. František Mikeš

After 1989 the city of Český Krumlov started to change. Its historical substance and the fact that it is located on the Vltava river bank began to attract attention of those interested in employing the unique historical atmosphere for new cultural projects as well as of many tourists.

After Český Krumlov was registered on the UNESCO List of World Cultural and Natural Heritage, the city government began to deal with its cultural and tourist development more systematically. This was possible also because the government found local partners for such a task.

Everyone who takes a look into the Cultural Calendar must admit that the number of galleries, exhibitions, concerts, theater performances and folk art events is extraordinary.

Each year the offer keeps expanding thus everybody can find some event according to his/her own liking. The city is full of history and culture as one can continuously sense it when walking through it.

But Miroslav Páral, an artist based in Český Krumlov, and the German artist Wolfgang Luh, offers an extension of this space. With the project ART OVER THE CITY they may want to point out the fact that we all live under the same sky and they want to demonstrate that the sky can be not only a source of life for us, but also of mutual understanding, tolerance and that we all can realize that culture does not fall from the sky but is created by a man which means that it is able to bring people closer to each other.

Culture also creates a space where people can get to know each other. Undoubtedly, it becomes easier in cultural environment. That is why the city appreciates people who can help accomplish it, such as the organizers of this cultural event, a part of which is the catalogue you are holding in your hands right now.

I wish to all of you an enjoyable stay in the city.

JUDr. František Mikeš
Major of Český Krumlov


A word of greeting
from the German Ambassador in Prague,
His Excellence Helmut Elfenkämper,
to the project: “Art over the City”

The project “Art over the City”, in many aspects, goes beyond individual borders and countries.

In addition to the participation of artists from all corners of the world, this event is made even more tangible by the fact that the works of art, carried by balloons, are to be spread throughout the sky, in all directions, above and beyond borders.

At the same time, through their coincidental flight, the works of art reach an audience that is not
necessarily involved with art on a regular basis. In this way, borders are exceeded.

More than 2000 pictures are on their way today towards their new beholders.

I would like to wish all of those involved in this extraordinary art event a fabulous experience, filled with lasting memories.

Helmut Elfenkämper
German Ambassador


A word of greeting
from Hesse Minister President Roland Koch
to the project: “Art over the City”

Art is a special human expression and a specific form of discerning reality.

Just as people’s opinions and the way in which reality is perceived constantly change, it is continually necessary to find new forms of expression and new ways of approaching reality in art.

The project “Art over the City”, in its own fashion, comes closer to the world in which we live.

The project illuminates the fact that, although subjective, the artist’s view of the world is able to be followed and understood by an observer.

Art unites.

Roland Koch
Hesse Minister President


Vyjádření podpory projektu Umění nad městem
starostou města český krumlov
judr. Františkem Mikešem

Po roce 1989 se město Český Krumlov začalo rychle proměňovat. Zachovala historická substance a poloha města v meandru řeky Vltavy začala přitahovat pozornost nejenom zájemců o využití neopakovatelné historické kulisy pro rozvíjení kulturních projektů, ale i množství turistů.

Po zápisu města na listinu světového historického a kulturního dědictví UNESCO se začalo vedení města zabývat rozvojem kultury a turismu systematicky. Bylo to možné i proto, že našlo pro takový přístup ve městě partnery.

Každý, kdo se dnes podívá do Kulturního kalendáře města pozná, že bohatá nabídka galerií, výstav, koncertů, divadelních představení a drobných pořadů lidového umění jen těžko nalézá obdoby.

Každý rok je nabídka o něco obohacena a tak si každý může dobře vybrat. Město je tedy historie a kultury plné a setkáte se tady s ní na každém kroku.

Jenže! V místě tvořící umělec Miroslav Párala a jeho kolega, německý umělec Wolfgang Luh, nabízí rozšíření prostoru. Projektem UMĚNÍ NAD MĚSTEM chtějí možná naznačit, že všichni žijeme pod jedním nebem a tak chce, aby z něj na nás padal nejenom život, ale i porozumění, vzájemná tolerance a poznání. že kultura sice nepadá z nebe, ale vytvořena člověkem může také člověka člověku přiblížit.

Je tedy i místem, kde se lidí mohou vzájemně poznávat. V kulturním prostředí to jde samozřejmě snáze. Proto si město váží lidí, kteří tomu mohou prospět. To jsou i organizátoři kulturní akce, ke které patří katalog, který máte právě v ruce.

Hezký pobyt ve městě přeje všem.

JUDr. František Mikeš
starosta města Český Krumlov

Vyjádření podpory projektu „Umění nad městem“
německým velvyslancem v České republice
Jeho Excelencí Helmutem Elfenkämperem

Projekt „Umění nad městem“ překračuje v mnoha ohledech hranice jednotlivce i hranice mezi
jednotlivými zeměmi.

Kromě účasti umělců z celého světa je tato událost významná i tím, že se umělecká díla
připevněná na balóncích rozprostřou po obloze a rozletí se do všech směrů bez ohledu na existující hranice.

Volný a ničím neregulovaný let uměleckým dílům rovněž umožní, aby doputovala i k lidem, kteří se s uměním často nesetkávají. Tímto jsou pomyslné hranice překonány.

Více než 2000 děl dnes směřují ke svým novým vlastníkům.

Rád bych popřál všem, kteří se na tomto neobyčejném uměleckém projektu podílejí, aby to pro ně byl výborný a nezapomenutelný zážitek.

Helmut Elfenkämper
neměcký velvyslanec


Vyjádření podpory
projektu „Umění nad městem“
hesensky´m hejtmanem
Rolandem Kochem

Umění představuje zvláštní způsob vyjadřování a specifickou formu zaznamenávání reality.

Lidé neustále mění způsob vnímání a posuzování reality a proto je nutné hledat nové formy vyjadřování a nové způsoby potýkání se s realitou v umění.

Projekt „Umění nad městem“ se svým způsobem přibližuje světu, v němž žijeme.

Projekt potvrzuje skutečnost, že divák je schopen sledovat a porozumět uměleckému byť subjektivnímu vnímání světa.

Umění spojuje.

Roland Koch
hesenský hejtman


Ein unterstützendes Geleitwort zu
„KUNST ÜBER DER STADT“
vom Bürgermeister von Česky´ Krumlov
JUDr. František Mikeš

Nach 1989 begann die Stadt Český Krumlov sich zu verändern. Aufgrund ihrer reichen Geschichte, und durch ihre Lage am Fluss Vlata, hat die Stadt die Aufmerksamkeit von vielen Touristen erlangt und ist auch für Menschen interessant geworden, die ihre einzigartige Atmosphäre für kulturelle Projekte nutzen wollen.

Nachdem Český Krumlov in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO aufgenommen wurde, begann die Staatsregierung, die kulturelle und touristische Entwicklung der Stadt systematischer zu fördern. Dies wurde auch dadurch möglich, dass die Regierung örtliche Partner für eine solche Aufgabe gewinnen konnte.

Jeder, der eine Blick in den Kultur-Kalender von Český Krumlov wirft, wird heute feststellen, dass die Zahl der Galerien, Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen und Volkskunst- Veranstaltungen außergewöhnlich ist.

Von Jahr zum Jahr wird das Angebot umfangreicher, so dass inzwischen jeder eine Veranstaltung nach seinem Geschmack finden kann. Bei einem Gang durch die Stadt wird ihr Reichtum an Geschichte und Kultur auf Schritt und Tritt spürbar.

Miroslav Párak, ein Künstler, der in Český Krumlov arbeitet, und der deutsche Künstler Wolfgang Luh erweitern nun dieses Angebot. Mit dem Projekt „KUNST ÜBER DER STADT“ möchten sie darauf aufmerksam machen, dass wir alle unter dem gleichem Himmel leben. Sie wollen zudem zeigen, dass der Himmel nicht nur eine Quelle des Lebens für uns sein kann, sondern auch eine Quelle von gegenseitigem Verständnis und Toleranz. Die Künstler wollen uns allen begreiflich machen, dass die Kultur nicht vom Himmel fällt, sondern vielmehr von Menschen geschaffen wird. Das bedeutet auch, dass sie es ermöglicht, Menschen einander näher zu bringen.

Darüber hinaus schafft die Kultur einen Ort, an dem sich Menschen kennenlernen können. Ohne jeden Zweifel wird dies leichter in einer kulturellen Umgebung. Deswegen würdigt die Stadt Menschen, wie die Organisatoren dieser kulturellen Veranstaltung, die dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Sie halten gerade einen Teil dieser Veranstaltung, den Katalog, in Ihren Händen.

Ich wünschen Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt.

JUDr. František Mikeš
Bürgermeister von Český Krumlov


Grußwort
des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Prag
Seine Excellenz Helmut Elfenkämper
zum Projekt „Kunst über der Stadt“

Das Projekt „Kunst über der Stadt V“ schaut in vielerlei Hinsicht über die eigenen Begrenzungen und die des Landes hinaus.

Neben der Teilnahme von Künstlern aus allen Teilen der Welt wird dies auch besonders greifbar dadurch, dass sich die Kunstobjekte, getragen durch Ballons, in alle Himmelsrichtungen, und über Landesgrenzen hinweg, verstreuen.

Gleichzeitig erreichen sie durch Zufälligkeit ihres Fluges ein Publikum, das sich sonst nicht zwangsläufig mit Kunst beschäftigt und überschreitet auch auf dieser Ebene Grenzen.

Mehr als 2000 Bilder machen sich heute auf den Weg zu ihren neuen Betrachtern.

Allen Beteiligten an diesem besonderen Kunstereignis wünsche ich ein großartiges Erlebnis mit bleibender Erinnerung.

Helmut Elfenkämper
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland


Grußwort
des Hessischen Ministerpräsidenten
Roland Koch
für das Projekt „Kunst über der Stadt“

Kunst ist ein spezieller Ausdruck des Menschseins und eine spezifische Form, die Wirklichkeit zu erkennen.

Wie sich die Auffassungen der Menschen und die Art, wie Menschen die Realität wahrnehmen, verändern, muss auch die Kunst immer wieder neue Ausdrucksformen und Annäherungen an die Wirklichkeit finden.

Das Projekt „Kunst über der Stadt“ nähert sich auf seine Weise der Welt, in der wir leben, an.

Es macht deutlich, dass der Blick des Künstlers, der Künstlerin auf die Welt zwar subjektiv ist, aber von einem Betrachter, einer Betrachterin nachvollzogen und verstanden werden kann.

Kunst verbindet.

Roland Koch
Hessischer Ministerpräsident