Introduction

Wolfgang Luh first visited the Czech Republic, and the city of Český Krumlov, in June, 2005. This was upon being awarded his Moldau scholarship from the state of Hesse, which was sponsored by the “Hessian Ministry of Science and Art” in Wiesbaden, Germany.

Together with Doris Jensen, his partner and fellow artist, Luh lived and worked for four weeks in the “Egon Schiele Art Centre” of Český Krumlov.

Towards the end of their stay in Česky´ Krumlov, they met Miroslav Páral. Even after their first conversation and exchange of catalogues, an especially positive and creative bond had already been established between the three artists.

Miroslav Páral invited Wolfgang Luh to take part in the international art project “International Sculpture Symposium”, to be held in Český Krumlov in July, 2006. In response, Luh told him about his so-called “world art project”, ART OVER THE CITY, which had already been actualised three times. At that time, ART OVER THE CITY IV was being prepared in Kassel.

With ART OVER THE CITY, a certain number of coloured, helium balloons are launched on their collective flight into the sky above the city where the launching takes place. One small work of art and some brief information about the project is attached to each of these balloons, in a sealed, transparent plastic folder. Each work or art is an original, created by an artist specifically for this flight.

Miroslav Páral was automatically enthralled by the project and suggested that ART OVER THE CITY be held in Český Krumlov. Wolfgang Luh agreed and the initial central themes and goals were then quickly found and put into action.

The launch was to take place on April 29, 2006, the opening day of the Cultural Season of the City of Český Krumlov, from the the main square of Český Krumlov. 2000 balloons with 2000 artistic messages were to be let loose and an exhibition, consisting of one work of art from each of the participating artists, was to be held in the ”Gallery of Czech Culture“ located on the second castle yard of the State Castle and Chateau of Cesky Krumlov.

This is how it came to be that 100 international artists were to be invited to take part in this project. Each participant was to be asked to create 21 small works to contribute to the project. 20 of these works were to be sent on the joint flight and one work was to be kept aside for the exhibition.

The conception, along with its accompanying message, thus came into being.


Conception

Český Krumlov is a city with a long cultural history. Having emerged and developed through the
influence of many different cultures, the city has weathered many regimes and become symbolic
of the ability to go beyond borders

Today, the city is proof that “East and West” and “black and white” need not prevail, that borders
can be overcome, and that some values, such as borders themselves, are transient.

Český Krumlov has, in this way, become a symbol of hope, brought about from the past, for the
present and the future. As a result, strangers are able to become friends.

In this city, which intellectually represents the unity of the past and the present for the people who live there and their cultures, the idea of solidarity and freedom exists, without shadows, borders o fear.

The international art project ART OVER THE CITY V is being launched as a signal from Český Krumlov, for the world. It is a project that both represents an example and sets one -an example of the idea of common freedom and security, created by 100 artists, from throughout the world, for the entire world.

2000 coloured balloons, carrying 2000 ideas, from 100 artists, as symbols of our greatest hopes and desires, are being launched from Český Krumlov into the world.

During this act, 2000 ideas are to become one idea. 2000 pictures are to become one picture.

One picture, consisting of 2000 pictures, created by 100 artists, is to become proof that, if we all work together, we can realise the wish for unity, freedom and security, for all people.

100 artists, from all six continents of our world, each with 21 small, autographed, original works, will be invited to take part in this collaborative example-setting action.

20 of the total 21 entries of each participating artist will then, along with information about the project, be placed in clear plastic folders, which will then be sealed.

Next, the 2000 plastic folders will be attached to special balloon strings, which will be tied to 2000 coloured, helium balloons on the launching day.

As some of the packages of art are relatively heavy, all of the balloons are exceptionally large, with a diameter of 45 cm.

On launching day, the balloons, carrying their artistic messages, will be gathered together under one large net, and then sent off together on their flight above the city and into the world.

Each person who discovers one of these 2000 flying objects with its artistic freight will become the owner of that piece of art and thereby an additional witness to ART OVER THE CITY.

One of the 21 works of each of the participating artists will be kept and presented in a group exhibition to be held in the Chateau of Český Krumlov.


Úvod

Poprvé navštívil Wolfgang Luh Českou republiku a Český Krumlov v červnu 2005. Souviselo to se získáním Moldau stipendia uděleným německým státem Hesensko a sponzorovaným „Hesenským Ministerstvem vědy a umění“ ve Wiesbadenu.

Společně se svou partnerkou a umělkyní Doris Jensenovou absolvoval Luh čtyřtýdenní tvůrčí pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově.

V závěru svého pobytu v Českém Krumlově se setkali s Miroslavem Páralem. Již po prvním rozhovoru a výměně katalogů došlo mezi těmito třemi umělci k velmi pozitivnímu a tvůrčímu propojení.

Miroslav Páral přizval Wolfganga Luha k účasti na mezinárodním uměleckém projektu nazvaném „Mezinárodní sochařské sympozium“ pořádaném v červnu 2006. Luh ho na oplátku seznámil se svým tzv. „světovým uměleckým projektem“ UMĚNÍ NAD MĚSTEM, jež byl do té doby již třikrát zrealizován a přípravy čtvrtého UMĚNÍ NAD MĚSTEM v Kasselu právě probíhaly.

Součástí projektu UMĚNÍ NAD MĚSTEM je vypuštění určitého množství různobarevných balónků naplněných heliem nad město. Ke každému balónku je v uzavřeném průhledném plastikovém obalu připevněno jedno umělecké dílo menších rozměrů a stručné informace o projektu. Jde o originální umělecká díla, jež byla vytvořena právě pro tuto událost.

Miroslav Páral byl nadšen tímto projektem a navrhnul, aby se příští ročník UMĚNÍ NAD MĚSTEM uskutečnil v Českém Krumlově. Wolfgang Luh souhlasil a nedlouho poté již měli oba jasno o ústředním tématu a cíli pátého ročníku.

Vypuštění balónků z náměstí Svornosti bylo naplánováno na 29.duben 2006 u příležitosti zahájení kulturní sezóny v Českém Krumlově. Obsahem projektu mělo být vypuštění 2000 balónků nesoucích 2000 umělecky zpracovaných poselství a vystavení jednoho díla od každého ze zúčastněných umělců v Galerii české kultury na druhém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Poté bylo přizváno k účasti 100 umělců z celého světa. Účast každého z nich spočívala v vytvoření 21 děl menšího formátu. 20 z těchto prací měly být vyslány společně s balónky a jedno dílo by bylo rezervováno pro výstavu.

Tímto se zrodil koncept projektu jako takového i jeho poslání.


Koncept

Český Krumlov je městem s bohatou kulturní historií. Jeho vývoj byl poznamenán mnoha různými kulturami a odlišnými režimy a i proto je pro Český Krumlov příznačná schopnost překračovat hranice.

V dnešní době je toto město důkazem , že „Východ a Západ“ a „černá a bílá“ jsou již přežitými kategoriemi, že hranice mohou být překonány a že některé situace a stavy existují pouze dočasně.

Český Krumlov se tedy stává symbolem naděje, jež vyvěrá z minulosti, ovlivňuje přítomnost a směřuje do budoucnosti. Napomáhá to mnohým lidem k tomu, aby se stali přáteli.

V tomto městě, které je pro své obyvatele symbolem propojení minulosti se současností, je možné vycítit solidaritu a svobodu, jež je čistá, bez hranic a beze strachu.

Mezinárodní umělecký projekt UMĚNÍ NAD MĚSTEM je koncipován jako signál vysílaný z Českého Krumlova do světa. Jde o projekt, který je příkladem naplnění myšlenky společně sdílené svobody a pocitu bezpečí. Jejím iniciátorem je 100 umělců, jež se rozhodli sdílet tuto myšlenku se zbytkem světa.

2000 různobarevných balónků nesoucích 2000 myšlenek 100 umělců jako symboly našich nadějí a přání budou vypuštěny z Českého Krumlova do různých koutů světa.

V průběhu této události se z 2000 myšlenek stane jedna. 2000 vizuálních děl se promění v jediný obraz.
Jediný obraz sestávající z 2000 děl od 100 umělců se stane důkazem toho, že spojíme-li všichni své síly, budeme schopni naplnit naši touhu po jednotě, svobodě a bezpečí všech lidí.

Na tuto kolektivní událost bude přizváno 100 umělců ze všech šesti světadílů této planety, z nichž každý vytvoří 21 signovaných uměleckých děl malého formátu.

20 z 21 děl od každého zúčastněného umělce a stručné informace o projektu budou poté vloženy do průhledných plastikových obalů, jež budou následně neprodyšně uzavřeny.

V den zahájení projektu bude 2000 plastikových obalů připevněno speciálně pro tento účel vyrobenými provázky k 2000 balónkům naplněným heliem.

Protože mohou mít některá z vytvořených děl relativně vyšší hmotnost, všechny balónky budou mít neobvykle veliký průměr 45cm.

V den zahájení projektu budou všechny balónky se svým uměleckým nákladem shromážděny do veliké sítě a v daný okamžik vypuštěny nad město a dále do rozličných koutů světa.

Kdokoliv objeví některý z těchto 2000 letících objektů se stává jeho vlastníkem včetně připevněného uměleckého díla. Tímto se nálezce stává dalším svědkem projektu UMĚNÍ NAD MĚSTEM.

Jedno z 21 děl každého ze zúčastněných umělců bude prezentováno jako součást kolektivní výstavy v Galerii české kultury na druhém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov.


Einführung

Im Juni 2005 besuchte Wolfgang Luh zum ersten Mal die Tschechei und im Besonderen den Ort
Český Krumlov, anläßlich seines Moldau-Stipendium des Landes Hessen, gestiftet durch das „Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst“ in Wiesbaden, Deutschland.

Gemeinsam mit Doris Jensen, Künstlerin und Gefährtin von Wolfgang Luh, lebten und arbeitete die Beiden, vier Wochen lang, im „Egon-Schiele-Art-Centrum“ von Český Krumlov.

In der letzten Woche ihrer Aufenthaltes in Český Krumlov trafen sie auf Miroslav Páral.

Schon nach dem ersten Gespräch und dem Austausch von Katalogen und Informationsmaterial, war zwischen den Dreien eine überaus positive und kreative Verbindung entstanden.

Miroslav Páral lud Wolfgang Luh ein, sich an dem internationalen Kunstprojekt “International Sculpture Symposium - Český Krumlov 2006”, im Juli 2006, zu beteiligen. Im Gegenzug erzählte ihm Wolfgang Luh von dessen sogenanntem Welt-Kunst-Projekt KUNST ÜBER DER STADT, dass er, bis zu diesem Zeitpunkt, an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, schon dreimal realisiert hatte. KUNST ÜBER DER STADT IV war derzeit in Kassel in Vorbereitung.

Bei KUNST ÜBER DER STADT starten eine bestimmte Anzahl von, mit Heliumgas befüllten, farbigen Luftballonen zu einem gemeinsamen Flug über die Stadt, in der der Start erfolgt. An jedem dieser Bollone hängt, in einer verschlossenen, transparenten Kunststoffhülle, neben einer Kurzinformation über das Projekt, ein kleines Kunstwerk, ein Unikat, geschaffen, von einem Künstler, für diesen Flug.

Miroslav Páral war sofort begeistert und schlug vor, KUNST ÜBER DER STADT in Český Krumlov zu realisieren. Wolfgang Luh war einverstanden. Schnell waren die ersten Leitgedanken und Ziele gefunden und manifestiert.

Der Start sollte am 29. April 2006 erfolgen, zur Eröffnung der Kultursaison, auf dem Hauptplatz von Český Krumlov, mit 2.000 Ballonen und 2.000 Kunstbotschaften und es sollte eine Ausstellung in der „Galerie für Tschechische Kultur“, im Schloß von Český Krumlov. stattfinden, mit jeweils einer Arbeit eines jeden beteiligten Künstlers.

So ergab es sich, dass 100 Künstler und Künstlerinnen weltweit dazu eingeladen werden sollten, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Jeder Teilnehmer würde gebeten werden, 21 kleine Arbeiten zu schaffen und dem Projekt zur Verfügung zu stellen. 20 Arbeiten davon waren gedacht für den gemeinsamen Flug und eine Arbeit sollte der Ausstellung vorbehalten sein.

Gemeinsam entstand so die Konzeption mit der dazugehörigen Botschaft.

Konzeption

Český Krumlov ist eine Stadt mit einer langen Kulturgeschichte. Entstanden und gewachsen durch den Einfluß vieler verschiedener Kulturen, hat die Stadt viele Regime überstanden und ist zu einem symbolischen Ort der Grenzüberschreitungen geworden. So ist sie auch heute ein Beweis dafür, daß ein „Ost und West“, ein „Schwarz oder Weiß“, nicht bleiben muß, daß Grenzen überwindbar sind und daß manche Werte, wie eine Grenze selbst, vergänglich sind.

Český Krumlov ist somit ein Symbol für Hoffnung, geschaffen auf der Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Damit Fremde zu Freunden werden können.

An diesem Ort, gedanklich ein Sinnbild für die Einheit von Vergangenheit und Gegenwart der hier lebenden Menschen und ihrer Kulturen, lebt die Idee von Gemeinsamkeit und Freiheit, ohne Schatten, ohne Grenzen und ohne Angst.

Als ein Zeichen von Český Krumlov für die Welt, startet das internationale Kunstprojekt KUNST ÜBER DER STADT V, das Zeichen setzt und Zeichen ist, für die Idee von gemeinsamer Freiheit und Sicherheit, geschaffen von 100 Künstlern, aus der ganzen Welt, für die ganze Welt.

2.000 farbige Luftballons tragen 2.000 Ideen, von 100 Künstlern, als Symbole für unser aller Hoffnung und Sehnsucht, von Český Krumlov in die Welt.

2.000 Ideen werden, während dieser Aktion, zu einer Idee. 2.000 Bilder werden zu einem Bild.

Ein Bild, bestehend aus 2.000 Bildern, von 100 Künstlern geschaffen, wird zu einem Beweis dafür, daß wir Menschen gemeinsam, den Wunsch auf Einheit, Freiheit und Geborgenheit für alle Menschen realisieren können, wenn wir alle miteinander daran arbeiten. Es werden 100 Künstler, aus allen sechs Kontinenten dieser unserer Welt, dazu eingeladen, sich mit jeweils 21 kleinen, sig­nierten Original-Arbeiten, an dieser gemeinsamen Aktion des Zeichensetzens zu beteiligen.

20 der insgesamt 21 Beiträge eines jeden beteiligten Künstlers werden anschließend, plus einem Informationsblatt zum Projekt, in durchsichtige Plastiktüten eingelegt und diese dann verschlossen.

Im Folgenden werden spezielle Ballonschnüre an die 2.000 Plastikhüllen angeknotet, die am Starttag an 2.000 mit Helium-Gas gefüllte, farbige Ballons angeknüpft werden.

Alle Ballone sind, auf Grund ihrer teilweise nicht leichten Kunstfracht, außergewöhnlich groß und haben einen Durchmesser von 45 cm.

Mit ihren Kunst-Botschaften werden sie am Starttag unter einem großen Netz gesammelt und dann zu einem gemeinsamen Flug über die Stadt und in die Welt gestartet.

Jeder, der eines dieser 2.000 Flugobjekte mit ihrer Kunstfracht findet, wird zum Besitzer diese Kunstwerkes und somit zu einem weiteren Zeugen von KUNST ÜBER DER STADT.

Jeweils einer der 21 Beiträge eines jeden beteiligten Künstlers, also insgesamt 100 Arbeiten, wird aufbewahrt und in einer Gruppenausstellung im Schloß von Český Krumlov präsentiert.